Kommuneplan

Kommuneplanen sin samfunnsdel vart vedtatt. 

I medhald av plan-og bygningslova av 27.juni 2008 § 11-1, skal kommunane ha ein samla kommuneplan som omfattar ein samfunnsdel med handlingsdel og ein arealdel. 

Arealdelen omfattar alt areal i kommunen, og viser m.a. område avsett til utbygging, landbruk og friluftsliv. Det går fram av arealplanen kva område som må regulerast (reguleringsplan) før tiltak kan setjast i verk, og planen viser område der det er høve til spreidd bustadbygging i LNF-områda.

Handlingsdelen skal vise korleis planen skal følgjast opp dei påfølgjande fire åra eller meir.  Handlingsdelen skal reviderast årleg.

Det kan lagast kommunedelplan for bestemte område, tema eller verksemdsområde.   Økonomiplanen etter kommunelova § 44 kan inngå i handlingsdelen. 

Eid kommune sine planar som har status som kommuneplan eller kommunedelplan, finn du her.  Digitalt kommuneplankartet finn du  under kart - Nordfjordnett.

Kommuneplanar (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering