Psykososialt kriseteam Eid kommune

Kommunen har ansvar for å sørgje for eit heilheitleg og samordna hjelpetilbod til menneske i kommunen.

Ein del av dette ansvaret er å yte eit koordinert tilbod av kommunale tenester og psykososiale tiltak ved kriser, ulukker og katastrofer.

Psykososialt kriseteam si oppgåve er å samordne den psykososiale innsatsen som trengs i ein krisesituasjon og sikre at dei som hendinga har råka får naudsynt oppfølging. Kriseteamet arbeider proaktivt og skal vere ein ressurs som gjev krisehjelp til einskildpersonar eller grupper av personar i ein krisesituasjon.

Teamet er tverrfagleg samansett.

Leiar Anett Munch Oen

Mobil arbeid: 902 50 207

anett.munch.oen@eid.kommune.no

 

 

 

 

 

Publisert av Christine Tellevik. Sist endra 01.02.2019

Artikkel (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering