Publisert 27.05.2008
Med heimel i §27-3 i plan- og bygningslova har kommunestyret i Eid gjort følgjande vedtak: ”Klagen frå Severin Myklebust vert teken til følgje. FV 3 vert regulert til offentleg veg. Erfaringar frå andre kommunar tilseier at talet på bueiningar i feltet er for stort til at ein kan legge opp til felles drift og vedlikehald av vegnettet.”
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering