Endring av reguleringsplanen i Løkjastranda

Teknisk styre har godkjend ei mindre endring av reguleringsplanen for Løkjastranda bustadfelt. Endringa inneber at tomt 18-20 vert flytta noko mot aust, alle tomtene vert dessutan større enn før.
Publisert av Elin Leikanger. Første gong publisert 23.03.2005
Alle saksdokument vert utlagd i ekspedisjonen på teknisk kontor. Dei som er part i saka har rett til å klage på vedtaket, og klagefrist er tre veker frå kunngjering av vedtaket.

Plankart kan de sjå på link nedanfor.
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering