Eigedom

Har du spørsmål om kommunale avgifter og gebyr eller andre spørsmål om eigedomen din, som til dømes deling av eigedom eller påvisning av grensemerker, så finn du informasjon om det her.

 Snarvegar:  Kommunale avgifter og gebyr, kommunale vegar

Oppmåling:
Skal du dele fra ei ny tomt på eiendommen din, ønskjer du målebrev  eller mangler det grensemerker som du ønskjer å få påvist? Informasjon om korleis du går fram finner du på desse sidene.

 

Eigedomsregister:
Eigedomsregisteret har namnet Matrikkelen og inneheld opplysningar om eigedomen, adresser, bygningar og eigedomskartet. Her kan du få opplysningar om alt som er registrert på din eigedom.

Vegnamn:
Kommunen har namnsett alle vegar som har eit adresseobjekt (einebustad, hytte, industri mv.). Kommunestyret vedtek nye vegnamn.

Seksjonering:
Eigarseksjonering er ein måte å dele opp eigarinteressene i ein eigedom på når vanlig tomtedeling er praktisk vanskeleg. Eigarseksjonering høver mellom anna for oppdeling av bustadblokker og horisontaldelte to- og firemannsbustader. Ein eigarseksjon vil vere ei eiga juridisk ening som kan omsetjast og pantsetjast uavhengig av resten av eigedomen eller brukseiningane.

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering