Forureiningsforskrifta kap. 2 om opprydding i forureina grunn ved byggje- og gravearbeid er revidert

Forureiningsforskrifta kap. 2 om opprydding i forureina grunn ved byggje- og gravearbeider (bygge- og graveforskrifta) er revidert og den nye forskrifta trådde i kraft 1. juli 2009. Forskrifta omhandler terrenginngrep på stadar der det er grunn til å tru at grunnen er forureina. Forskrifta krev at tiltakshavar skal undersøkje om grunnen er forureina og at kommunen skal godkjenne ein tiltaksplan.

SFT har utarbeida kommentarar til forskrifta, rettleiar og faktaark for kommunar og tiltakshavarar, i tillegg til eit ega faktaark om alunskifer. Den nye forskrifta med kommentarar, rettleiing, faktaark og andre opplysningar finnes på SFTs nettsider. Sjå link under.

Faktaark for tiltakshavar kan ein også få ved å vende seg til Servicekontoret.

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering