Buformer

Elvebøen - Klikk for stort bilete

Eid kommune har tilbud om ulike buformer, som til dømes sjukeheim (63 plassar), bufellesskap (29 plassar) ,omsorgsbustader(10 plassar) og trygdebustader.

Bustadene i Eid ved Eid Sjukeheim , Eid Eldretun og Gjerdane, er ikkje tilrettelagde for heildøgns omsorg og pleie.

Kommunen tildeler omsorgsbustad etter vedtekne reglar, og søknadane blir handsama fortløpande.

Dersom du må ha meir omsorg og hjelp enn det heimehjelp-/heimesjukepleie kan gje deg, kan du søkje om sjukeheimsplass. 

Søknadskjema Eid kommune (DOCX, 71 kB)

Teneste (1)
Tenestestad (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering