Fastgjodselspreiar_FotoLTB.jpg

Teknisk-og samfunnsutval- 025/18, har i møte 06.03.2018 fatta følgjande vedtak:

Med heimel i forvaltningslova § 37 vert følgjande framlegg til forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav for Eid kommune sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn:

«I medhald av forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 tredje ledd, vert siste frist for spreiing av husdyrgjødsel utan nedmolding i Eid kommune sett til 20. september.»

helse_og_omsorg_-_illustrasjon_av_planarbeidet.jpg

Formannskapet i Eid kommune vedtok i møte 08. mars 2018, F-sak 025/18, å legge forslag til kommunedelplan for helse og omsorg 2018-2030 ut til offentleg ettersyn jf. plan- og bygningslova § 11-14. 

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering