Kulturpris_2016_02.JPG

Har du innspel til kven som skal få Eid kommune sine kulturprisar i 2017?
Eid kommune deler ut to prisar; Kulturprisen og Ungdommens kulturpris. På https://eid.kommune.no/innhald-a-a/kultur-og-fritid/ kan du lese retningslinjene for tildeling av prisane.
Frist for grunngjeve innspel er 23. oktober 2017 og skal sendast til post@eid.kommune.no eller Eid kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid.

Skule- og idrettsområdet - Planavgrensing

I medhald av Plan og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan for skule- og idrettsområdet på Nordfjordeid på gnr. 44 bnr. 114 mfl. i Eid kommune. Plan-ID: 2017001. Planområdet er på 163 daa.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering