Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027

Nordfjordeid mot vest - Klikk for stort bilete I møte 4. juni vedtok Eid kommunestyre kommuneplanen sin arealdel 2015 – 2027 jf. vedtak i KS-sak 062/15 (PDF, 294 kB). I ettertid har Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjent vegtraseen for bru Lote-Anda.

Avgrensa revisjon av kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 avgrensing av sentrumsområde for Nordfjordeid, vart vedteke av Eid kommunestyre 21. mars 2019, jf. vedtak i KS-sak 018/19 (PDF, 1023 kB).

Publisert av Cecilie Marie Ă…shamar. Sist endra 14.06.2019

Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 består av planomtale med vedlegg, plankart og føresegner og retningslinjer med vedlegg.

For kvar bygd er det tatt eit nærare utsnitt frå plankartet. Utsnitt frå plankartet, og alle dokument i planen er å finne i kommunen sitt digitale planregister.

 

Planomtale (PDF, 2 MB) - gir ei innføring i utviklingstrekk og endringar i planen.

 

Føresegner og retningslinjer (PDF, 2 MB)- legg føringar for utbygging, er juridisk bindande.
 
Plankart del 1: Arealformål, omsynssoner, bandleggingssoner, detaljeringssoner, sikringssoner og støysoner, er juridisk bindande. (PDF, 9 MB)
Plankart del 2: Arealformål og fareområde, er juridisk bindande. (PDF, 8 MB)

 

 

 

Sjå og følgjande analyser/registreringar som dannar grunnlag for arealdelen:

Sentrumsanalysen i plansje (PDF, 8 MB) med kvantitativ analyse (PDF, 6 MB)

Kjerneområde landbruk med oversiktskart (PDF, 2 MB)og retningslinjer (PDF, 279 kB)

Strandsonevurdering (PDF, 2 MB) med oversiktskart (PDF, 4 MB)

Kommunedelplan for Hornindalsvassdraget

Kva inngår i LNF-formålet?

For nærare oversikt over kva som inngår i område for landbruk, natur og friluftsliv (LNF-område), sjå Landbruk pluss rettleiaren.

Sjå alle dokument i saka under desse linkane:

Saksnummer 12/1648

Saksnummer 13/451

Saksnummer 14/1635

Saksnummer 15/572