Planstrategi for Eid kommune 2016-2020

Sagaparken - Klikk for stort bilete Planstrategi for Eid kommune 2016-2020 vart vedteken av Eid kommunestyre 6. oktober 2016.

Planstrategien gjev ei oversikt over kva planarbeid som vert prioritert i kommunestyreperioden.

Publisert av Cecilie Marie Ă…shamar. Sist endra 25.10.2016

Eid kommuen sin planstrategi består av eit hovuddokument og tre vedlegg:

 

I hovuddokumentet Planstrategi for Eid kommune 2016-2020 vert det gjeve ei samla oversikt over kommunen sitt planarbeid for perioden 2016-2020. Her er det også gjort ei nærare vurdeirng av behov for større revisjonar, nye planar og ressursbehov.

 

I Vedlegg 1: Kunnskapsgrunnlag og utfordringar vert det gjort greie for status og peika på mogelege utfordringar og behov innanfor dei seks utvalte områda i samfunnsdelen, kjent som:

  • Å bu i Eid
  • Å vekse opp i Eid
  • Å ha sitt helse og omsorgstilbod i Eid
  • Å drive næring i Eid
  • Å tilbringe aktiv fritid i Eid
  • Eid kommune som organisasjon

Utviklingstrekk i samfunnet og utfordringar er drøfta nærare med utgangspunkt i Telemarksforskning sin "Programteori for attraktivitet". Drøftinga bygger på fleire bakgrunnsdokument som:

 

I Vedlegg 2: Forventingar til planlegginga er statlege, regionale og lokale forventingar til kommunen synleggjort.

 

I Vedlegg 3: Vurdering av planar er det ei oversikt over gjeldande planar og ei vurdering av om desse møter utfordringane i og forventingane til samfunnsutviklinga.