Reguleringsplan for Prestemarka - Melding om igangsetting av planarbeid

Fotograf: Asbjørn Tverberg
Plan-logo fotograf Asbjørn Tverberg

Med heimel i § 12-14 andre ledd i Plan- og bygningslova har formannskapet i Eid i møte 29.11.2012 vedteke å sette i gang arbeid med mindre endring i reguleringsplan for Prestemarka, Mel og sjukehusområdet, jf. F-sak nr. 192/12.

Publisert av Asbjørn Tverberg. Sist endra 17.01.2013

Formålet med planendringa er å endre reguleringsformål på gnr. 43 bnr. 88 og 145 (Prestemarka barnehage) frå offentleg formål til bustadformål.       

Utskrift frå møtebok i F-sak nr. 192/12, kart som viser planområdet og kart som viser noverande regulering i området når du via lenkja nedanfor. Papira er også tilgjengeleg på servicekontoret i Eid rådhus fram til 8. februar 2013. Merknader/innspel til planarbeidet skal sendast til Eid kommune, plan- og utviklingsavdelinga, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid, innan 8. februar 2013

Sakspapir