Reguleringsplan for Tverrgata m/omland - Utlegging til offentleg ettersyn - NY FRÅSEGNSFRIST!

Fotograf: Asbjørn Tverberg
Plan-logo fotograf Asbjørn Tverberg

Med heimel i § 12-10 i Plan-og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71 har planutvalet i Eid i møte den 14. juni 2012 (F-sak 93/12), vedteke å legge ut til offentleg ettersyn framlegg til detaljreguleringsplan for Tverrgata m/omland.

Publisert av Asbjørn Tverberg. Sist endra 16.08.2012

Planframlegget og saksutgreiinga er tilgjengeleg på servicekontoret i Eid rådhus i perioden 2. juli-13. august. Dokumenta er også å finne på kommunen si internettside.

Eventuelle merknader til planframlegget skal sendast til Eid kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid.

NB! Etter ønskje frå innbyggjarane innanfor planområdet er fristen utsett til 1. september 2012!

Lenkje til saksdokumenta

Planomtale - Korrigert i tråd med vedtak (PDF, 4 MB)