Reguleringsplan gang- og sykkelveg gjennom Mogrenda - midlertidig forbod mot tiltak

Fotograf: Asbjørn Tverberg
Plan-logo fotograf Asbjørn Tverberg

Planområdet for gang-og sykkelveg gjennom Mogrenda er utvida.  I samband med dette, er det sett ned eit midlertidig forbod mot tiltak i det utvida planområdet.    Les saksutgreiing her

Publisert av Therese Hjelmeset. Sist endra 25.11.2010

I medhald av plan-og bygningslova av 27.06.2008 nr. 71 § 13-1,  jf. delegeringsreglement av 25.06.2009, har Teknisk styre i møte 10.11.2010. i TS-sak 097/10 vedteke at oppretting av eigedom eller tiltak etter pbl. § 1-6 og andre tiltak som kan gjere planarbeidet vanskeleg, ikkje kan setjast i gang før planspørsmålet innanfor det utvida planområdet for rv 15 med tilhøyrande tilkomstvegar gjennom Mogrenda er endeleg avgjort.

 Dette er likevel ikkje til hinder for at kommunen kan samtykke i at tiltak som nemnt i saksutgreiinga kan gjennomførast dersom det etter kommunen sitt skjønn ikkje vil hindre planlegginga.Er planspørsmålet ikkje endeleg avgjort seinast fire år etter at forbod er nedlagt, fell forbodet bort.

Tenestestad (1)
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering