Reguleringsplan Mogrenda - Nor - Utlegging til offentleg ettersyn

Fotograf: Asbjørn Tverberg
Plan-logo fotograf Asbjørn Tverberg

Med heimel i § 12-10 i Plan-og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71 har teknisk styre i møte 7. juni 2011 (sak 40/11), vedteke å legge ut til offentleg ettersyn framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Rv 15 Mogrenda - Nor. Før utlegging vart mindre endring vedteken ved administrativt vedtak i sak nr. 344/11.

Publisert av Asbjørn Tverberg. Sist endra 31.10.2011

Framlegg til reguleringsplan saman med utskrift frå møtebok i TS-sak nr. 40/11 og Adm. sak nr. 344/11 ligg til ettersyn på servicekontoret i Eid i tida 24. oktober - 5. desember 2011. Dokumenta finn du elles via lenkjer på denne sida. Dokumenta kan også sendast på førespurnad.

NB! Planframlegget som er lagt ut til offentleg ettersyn er vedlegget til det administrative vedtaket! Planframlegget som ligg ved TS-saka er berre å rekne som orienterande vedlegg til saka.

Eventuelle merknader til planframlegget skal sendast til Eid kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid innan 5. desember 2011.

Tenestestad (1)
Planar under arbeid (2)
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering