Søknad om endring av del av reguleringsplan for Nordfjordeid sentrum - gnr. 45 bnr. 183/185 – Utlegging til offentleg ettersyn

Fotograf: Asbjørn Tverberg
Gnr. 45 bnr. 183 - Kart fotograf Asbjørn Tverberg
I samsvar med Plan-og bygningslova §27-1 nr 2 har planutvalet i møte den 13.06.2006 (sak 57/06), gjort følgjande vedtak: ” Med heimel i pbl §27—1 nr. 2, vert følgjande endring i føresegnene for Nordfjordeid sentrum lagt ut til offentleg ettersyn: ”Gnr. 45 bnr. 183 blir lagt til område F/K/B8” ”. Vedtaket inneber at ein del av gnr. 45 bnr. 183 vert lagt til område F/K/B 8 i reguleringsplanen for Nordfjordeid sentrum, men halde utanfor spesialområde for bygningsvern – SP 22.
Publisert av Asbjørn Tverberg. Første gong publisert 07.07.2006
Kart med omsøkt endring innteikna er saman med utsnitt av eksisterande reguleringsplan for området lagt ut i servicekontoret på Eid rådhus. Framlegget ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 10.07.-14.08.2006.

Eventuelle merknader til planframlegget skal sendast til Eid kommune, Pb 98, 6771 Nordfjordeid innan 14.08.2006.
Journalpost (1)
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering