Utbyggingsplan for Harpefossen - FB6 Furuhogane og FB7 Naustdalssætra - Utlegging til offentleg ettersyn

Fotograf: Asbjørn Tverberg
H6 og H7 på Harpefossen fotograf Asbjørn Tverberg
I møte den 23.01.2007 (sak 003/07), gjorde planutvalet i Eid kommune slikt vedtak: ”I samsvar med plan- og bygningslova § 27-1 nr. 2, vert privat fremja utbyggingsplan for hytteområda FB6 og FB7 i kommunedelplanen for Hjelmelandsdalen – vedteken 28.04.2005, lagt ut til offentleg ettersyn slik den ligg føre til TS-møte den 23.01.2007, med følgjande endring i føresegnene §5.1: Steingarden i område FB7 skal ein forsøke å behalde som landskapselement der det er mogleg.”
Publisert av Asbjørn Tverberg. Sist endra 22.02.2007
Planframlegget er lagt ut til offentleg gjennomsyn på servicekontoret i Eid rådhus i perioden 22.02.-23.03.2007. Vedlagt følgjer framlegg til utbyggingsplan – kart og føresegner slik dei ligg føre frå planleggar – og utskrift frå møtebok i sak nr. 003/07.

Eventuelle merknader til planframlegget skal sendast til Eid kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid innan 23.03.2007.
Journalpost (1)
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering